چارت سازمانی

  • رئیس هیئت مدیره                    آقای محمدرضا حسینا

  • نایب رئیس هیئت مدیره             آقای احمد حسینا

  • مدیر عامل                                آقای محمد طاهریان

  • خزانه دار                                  آقای علیرضا حسینا

  • عضو اصلی                                آقای مصطفی نوشیروانی