چشم انداز

بنیاد خیریه حسینا با استعانت از خداوند متعال، افق چشم انداز خود را اعلام می دارد:

”حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و کم برخوردار مناطق حاشیه شهر مشهد”